آخرين زيرنويس هاي زيرنوشتhttp://zirnevesht.com/Dersu Uzala (1975) - Dersu Uzala (kurosawa 1975) cd2http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42107fa-IRDersu Uzala (1975) - Dersu Uzala (kurosawa 1975) cd1http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42106fa-IRSofia the First: Once Upon a Princess (2012) - Sofia the First: Once Upon a Princess ( 2012 )http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42105fa-IRSofia the First: Once Upon a Princess (2012) - Sofia the First: Once Upon a Princess ( 2012 )http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42104fa-IRA Mighty Heart (2007) - A Mighty Heart (2007)http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42103fa-IRA Few Best Men (2011) - A Few Best Men 2012http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42102fa-IRA Beautiful Mind (2001) - A Beautiful Mindhttp://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42101fa-IR21 Grams (2003) - 21_Grams_2003http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42100fa-IR12 Angry Men (1957) - 12_Angry_Men_1957http://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42099fa-IR\\\"Da Vinci\\\'s Demons\\\" The Hanged Man (2013) - Da Vinci\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s Demons - 01x01 - The Hanged Man (Pilot).2HDhttp://zirnevesht.com/subtitle.php?id=42098fa-IR